Dr. habil. Földváry Miklós István

Legutóbbi frissítés: 2018. 11. 23.
Beosztás: adjunktus
Szoba: MúK 4/F, 222
Telefon: +36 1 411-6500 / 5156
Email: foldvary.miklos@btk.elte.hu
Fogadóóra: H 14:00-15:30 (2016 ősz)


Kutatási terület
Szakmai önéletrajz
Publikációk
Előadások
Csatolt dokumentumok

Kutatási terület

 • liturgiatörténet
 • vallástudomány
 • középkori latin filológia

Szakmai önéletrajz

Adatok
Földváry Miklós Istvánnak hívnak, 1978. október 26-án születtem Budapesten, anyám Szőnyi Éva Júlia, apám Földváry Imre György. Állandó lakhelyem: Gödöllő 2100 Podmaniczky Frigyes utca 14. (tel: 28-417-379). 2001-ben vettem feleségül Martin Juditot, közel tíz éves házasságunk után fiatalon elhunyt, első feleségemet. Három gyermekünk született: Zsófia Sára (2003), Magdolna (2005) és Luca (2007). 2012-ben kötöttem házasságot második feleségemmel, Nényei Sárával, három gyermekünk született: Mária Annunciáta (2012), Jakab (2014) és Károly (2017). Római katolikus vagyok, a hagyományos liturgia, egyházfegyelem és jámborság elkötelezettje. Őseim dunántúli katolikus („labanc”) köznemesek, illetve somogyi, zalai, pásztói és pesti zsidók voltak. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszékén dolgozom adjunktusi beosztásban, illetve a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszékén vagyok óraadó.

Képzés
Középiskolai érettségi bizonyítványt az Arany János Gimnáziumban szereztem 1997-ben. C-típusú állami nyelvvizsgát tettem német, angol és latin nyelvből; egyetemi oklevelem van latin és ógörög nyelvből (az ezekhez szükséges második szigorlat felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű); az ELTE-n a hebraisztika szakosokkal végeztem nyelvi bevezető kurzust és tettem alapvizsgát bibliai héber nyelvből; keveset tanultam, de szakmai szöveget gyakran olvasok franciául, és valamelyest foglalkoztam az óegyiptomi, valamint az egyházi szláv nyelvvel is.

Egyetemi tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetem latin és egyiptológia szakán kezdtem 1997-ben. Egy évvel később fölvételt nyertem ugyanitt az ógörög szakra. Az egyiptológia szakot nem fejeztem be, latin nyelv- és irodalomból 2002-ben szereztem kitüntetéses tanári, ógörög nyelv- és irodalomból 2004-ben filológusi diplomát. Részt vettem a latin tanszék középkori filológiai programjában. Az egyetem Nyelvtudományi Doktoriskolája Ókortudományi Programjának voltam ösztöndíjas hallgatója 2002–2005-ig, itteni tanulmányaimat abszolutóriummal befejeztem. Három szövegkiadással kiegészített doktori dolgozatomat „Rubrica Strigoniensis. A középkori Esztergom liturgiájának normaszövegei” címmel 2008-ban védtem meg száz százalékos „summa cum laude” eredménnyel (oklevél: P-2593/2008). 2015-ben habilitált doktori címet szereztem (oklevél: 917/2015). 2016-ban elnyertem az ELTE rektori kiválósági különdíját. 2017-ben elnyertem az Új Nemzeti Kiválóság Program egyéves támogatását.

Szakmai tapasztalatok és eredmények
Középiskolás koromban többször vettem részt az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken, egyetemi éveim alatt pedig egyszer az Országos Tudományos Diákkonferencián. 1994-ben az „Édes anyanyelvünk” Országos Nyelvhelyességi és Nyelvhasználati Verseny első díját kaptam az országos döntőben. 2000-ben a Palimpszeszt Alapítvány közép- és koraújkori műfordítási versenyén nyertem első díjat a latin szekcióban Walafridus Strabo „De visionibus Wettini” című kiseposzának fordításával. 2009-től hároméves Bolyai Ösztöndíjban részesültem, záró kutatói jelentésemet a szakmai zsűri „kiemelkedő” minősítéssel értékelte. 2009 és 2013 között az OTKA K 78680 számú OTKA-projekt (Középkori pontifikálék Magyarországon), majd 2013 és 2017 között a K 109058 számú OTKA-projekt (A nyugati liturgia változatainak kutatása. Szövegkiadás, történeti-összehasonlító elemzés, módszertan) vezető kutatója voltam. 2016 óta társult kutatóként részt veszek a Horváth Iván által vezetett OTKA K 119355 számú, hároméves projektben (Pray-kódex. Hálózati és nyomtatott kritikai kiadás) is.

Szorosabb értelemben vett szakterületemen 2001 óta foglalkozom latin liturgikus források kiadásával; gyakorlatilag minden szöveg- és könyvtípussal kapcsolatba kerültem, aránylag nagy paleográfiai gyakorlatra tettem szert a nehezen olvasható folyóírásokban is, és jelentős mennyiséget dolgoztam föl a magyarországi rubricisztika és zsolozsmahagyomány területén. Gyermekkorom óta bőségesen volt módom közvetlen tapasztalatokat szerezni a római rítusú liturgikus gyakorlatról. 2004-től kezdve kezdeményezője, szervezője és tevékeny részese vagyok a klasszikus római liturgiaváltozat (és ezen belül a középkori esztergomi rítus) fölelevenítésének. Tíz éven át voltam tagja középkori és koraújkori egyházi zenével foglalkozó kórusnak. A Magyarországon fönnmaradt középkori templomok jelentős részét látogattam végig a kultikus térszervezés iránti egyre növekvő érdeklődésem jegyében. 2002-óta olvasószerkesztője vagyok a Magyar Egyházzene című, nemzetközileg elismert egyházzenei és liturgikai szakfolyóiratnak. Ugyanekkor jelent meg első publikációm, és ugyancsak ezóta volt alkalmam többször előadni szakmai konferenciákon vagy tudományos ismeretterjesztő rendezvényeken.

Az illető hagyomány megszűnéséig rendszeres kapcsolatban voltam a hagyományos askenázi-zsidó rítussal a galíciai-orthodox gyökerű lágymányosi zsinagóga (utóbb a Kazinczy utcai gyülekezet) és a szerb orthodox liturgiával a szentendrei szerb székesegyház közössége révén. 2001-ben és 2002-ben pojanje (szerb cantus planus) kurzusokon vettem részt Karlócán. Liturgikus kutatóutakon tanulmányoztam a keleti-ókeleti rítusokat: a kopt karácsonyt és az ahhoz tartozó előkészületi időt Egyiptomban, a Szent Bisoj-kolostorban 2002-ben, majd a nagyhetet az ún. Szírek Monostorában 2008-ban, a nyugati szír nagyhetet a kiemelkedően magas liturgikus és zenei színvonalú bécsi szórványban 2003-ban, majd 2005-ben a szír rítus őshazájában, a Tur Abdin-i Mor Gabriel-kolostorban, Midyatban és Beth Kustan-ban. Szintén nyugati, majd keleti szír, örmény és melkita tapasztalatokat szereztem 2004-ben Damaszkuszban és 2006-ban Aleppóban. Ugyancsak 2004-ben a kijevi Lavra templomaiban és annak szűkebb környezetében figyeltem meg az ukrán orthodox liturgikus gyakorlatot.

Oktatói tevékenység
Több éven át adtam magánórákat latin és ógörög nyelvből, gyakorlótanítást végeztem latin nyelvből. 2002-től 2011-ig heti öt–hét órában tanítottam a LFZE Egyházzene Tanszékén liturgikus latin nyelvet és liturgikai tárgyakat (zsolozsma, ún. „tridenti” rítus). Ugyanitt idővel tanársegédi státust kaptam, amelyet 2011-ben időhiányból kénytelen voltam föladni: azóta heti 2–3 órában óraadóként veszek részt a tanszék munkájában. Latin nyelvórákat tartottam 2002-től kezdve heti négy órában az ELTE BTK Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszékén. Ugyanitt a középkori filológiai program keretében latin bibliai és liturgikus, illetve homiletikai szövegolvasást vezettem 2003–2004-ben heti két-két órában. 2004 óta heti kilenc, 2006-tól kezdve heti tizenkét órában ugyanitt még szöveg- és kiadványszerkesztést, római és összehasonlító vallástörténetet oktatok és klasszikus szövegolvasási órákat (Nepos, Sallustius, Livius, Cicero, Vulgata, római euchológia) vezetek. Négy évig heti egy alkalommal a MTA ZTI Régizenei Osztályának néhány munkatársát segítettem a latin nyelvű liturgikus források megértésében. 2010. december 1-jével az ELTE-n adjunktusi kinevezést kaptam.

ORCID-profil.


Válogatott publikációs lista

 • FÖLDVÁRY Miklós István: Az esztergomi benedikcionále. Irodalom és liturgia az államalapítás-kori Magyarországon. Argumentum — ELTE BTK Vallástudományi Központ, Liturgiatörténeti Kutatócsoport, Budapest 2014. (Műhelytanulmányok 1.) (102 oldal)
 • FÖLDVÁRY Miklós István: Rubrica Strigoniensis. A középkori Esztergom liturgiájának normaszövegei. PhD értekezés, Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktoriskola, Ókortudományi Program 2008. ld. http://latin.elte.hu/munkatarsak/FM_files/disszertacio.shtml vagy http://doktori.btk.elte.hu/lingv/foldvary/diss.pdf
 • FÖLDVÁRY Miklós István: „Unknown Fragments of Ordines in Medieval Hungary and Related Central European Churches”, in LECLANT, Jean — VAUCHEZ, André — HUREL, Daniel-Odon (szerk.): Dom Jean Mabillon figure majeure de l’Europe des lettres. Actes des deux colloques du tricentenaire de la mort de dom Mabillon. Abbaye de Solesmes, 18–19 mai 2007. Palais de l’Institut, Paris, 7–8 décembre 2007. Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris 2010. 671–683.
 • FÖLDVÁRY Miklós István: „Mózes szarva. Melyik « latin » a liturgia nyelve?”, in DOBSZAY Ágnes (szerk.): „Inter sollicitudines”. Tudományos ülésszak X. Pius pápa egyházzenei motu propriójának 100 éves évfordulóján. Budapest, 2003. december. MTA-TKI Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport és a Magyar Egyházzenei Társaság. Budapest 2006. 153–170. = Antik Tanulmányok XLVIII (2004) 115–123.
 • FÖLDVÁRY Miklós István: „Patrisztikus beszédek és kommentárok a latin liturgia kontextusában”, Ókor IX (2010/3) 64–70.
 • FÖLDVÁRY Miklós István: „A magyarországi zsolozsma-lekcionárium temporáléjának jellegzetességei I. Bevezetés”, Magyar Egyházzene XVI (2008/2009) 143–154.
 • FÖLDVÁRY Miklós István: „The Lectern in Liturgical Culture”, Sacred Music CXXXV (2008/4) 14–20.
 • FÖLDVÁRY Miklós István: „« Istenünk tornácaiban ». Az osztott templomtér jelentőségéről”, Magyar Egyházzene IX (2001/2002) 171–182.
 • FÖLDVÁRY Miklós István: Ordinarius Strigoniensis. Impressum pluries Nurenbergæ, Venetiis et Lugduni annis Domini 1493–1520 (RMK III Suppl. I 5031, RMK III 35, 134, 165, 166, 238). Argumentum Kiadó, Budapest 2009. (80+204 oldal)

Előadások

 • Egyházzenei Kongresszus, Szeged 2003.
 • Bollók János Emlékkonferencia, Budapest 2003.
 • Tu­do­mányos ülésszak az „Inter sollicitudines” motu proprio emlékére, Budapest 2003.
 • Egyházzenei Kon­gresszus, Budapest 2005.
 • A Magyarságtudomány Műhelyei. Doktoriskolák Konferenciája, Bu­da­pest 2005.
 • ELTE Doktoranduszok Konferenciája, Ókortudomány, Budapest 2006.
 • ELTE Dok­toranduszok Konferenciája, Medievisztika, Budapest 2006.
 • Ókortudományi Konferencia, Deb­re­cen 2006.
 • Hungarológiai Kongresszus, Debrecen 2006.
 • Colloque International CIEL, Oxford 2006.
 • Colloque Mabillon, Solesmes 2007.
 • „Az éneklőszék”. Egyházzenei tudományos kon­fe­ren­cia, Marosvásárhely 2008.
 • Matthias Rex 1458–1490. Hungary at the Dawn of the Renaissance, Bu­da­pest 2008.
 • Pope Benedict XVI and the Sacred Liturgy, Budapest 2008.
 • Identitás és kultúra a török hódoltságban. Tudományos konferencia, Esztergom 2008.
 • Vallástudományi Konferencia, Budapest 2009.
 • Kortárs templomok: a jövő kihívásai. Nemzetközi konferencia, Debrecen 2009.
 • International Musicological Society. Cantus Planus Study Group, Dobogókő 2009.
 • IX. Ókortudományi Konferencia, Pécs 2010.
 • Hagyomány és megújulás a liturgiában és zenéjében. Szimpózium a LFZE Egyházzene Tanszéke újraindításának 20. évfordulóján. Budapest 2010.
 • A liturgikus gondolkodás alakzatai Pázmány Péter korában. Ritualia I., Budapest 2010.
 • Egyházzenei Kongresszus. Nyíregyháza 2011.
 • Conversio. Vallástudományi Konferencia. Budapest 2011.
 • In memoriam László Dobszay. A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság IX. tudományos konferenciája. Budapest 2012.
 • Liturgia — „Porta fidei”. Ünnepi szimpózium a Hit éve és a MALEZI 10 éves fennállásának alkalmából. Budapest 2012.
 • Convivium. Vallástudományi Konferencia. Budapest 2012.
 • A Magyar Egyházzenei Társaság Kongresszusa. Budapest 2012.
 • Konferencia Szendrei Janka 75. születésnapja alkalmából. Budapest 2013.
 • Religio(nes) Vallástudományi Konferencia. Budapest 2013.
 • Liturgy and Music in the History of the Pauline Order. International Musicological Conference. Budapest-Esztergom 2013. 
 • XI. Ókortudományi Konferencia, Budapest 2014.
 • „A sokoldalú Dobszay” – a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszék konferenciája, Budapest, 2015. 01. 30. (Liturgika)
 • „A gregoriánkutató Dobszay” – Az MTA BTK Zenetudományi Intézet nemzetközi tudományos emlékkonferenciája, Budapest, 2015. 01. 31. (Túl a graduálén. A miseproprium olvasmányos és euchológiai rétegének földolgozása)
 • „Az USUARIUM adatbázis bemutatkozása” – Magyar Tudomány Napja, 2015. 11. 17.
 • „Grekofil latinok: egy »műgörög« szertartás az államalapítás korából” – Magyarország és a keleti kereszténység – kultuszok, templomok, nyelvemlékek (ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék), Budapest, 2016. 05. 24.
 • Egyházzenei Továbbképző Napok, Sümeg, 2016. 06. 18.
 • A Templomos Lovagrend kassai nyári egyeteme, Kassa, 2016 júliusa
 • „A megszentségtelenített templom” – Purum et immundum (ELTE BTK Vallástudományi Központ), Budapest, 2016. 10. 15.
 • „Új távlatok az ólatin rítusok kutatásában” – Emlékkonferencia Dobszay László születésének 82. évfordulója alkalmából (LFZE Egyházzene Tanszék), Budapest, 2017. 02. 04.
 • „Szentkultuszok és liturgia” – Magyar Hagiográfiai Társaság, Budapest, 2017. 03. 31.
 • „A Micrologus hatása a magyarországi liturgikus gyakorlatra” + „A Pray-kódex úzusának helye a magyar részhagyományok között” – A Pray-kódex-munkacsoport első műhelykonferenciája (OSZK), Budapest, 2017. 06. 13.
 • „Regensburg and Hungary” – Gottesdienst in Regensburger Institutionen Zur Vielfalt liturgischer Traditionen in der Vormoderne, Regensburg, 2017. 07. 07.
 • „Eine gattungsunabhängige liturgische Datenbank und die Libri ordinarii” – CANTUS Network-Tagung: Libri ordinarii der Kirchenprovinz Salzburg, Graz, 2017. 09. 07.

Csatolt dokumentumok

CsatolmányMéret
A Hartvik-agenda és a Német-római pontifikále.pdf151.42 kB
A Hartvik-agenda kiközösítési és visszafogadási rítusainak szerkezete és eredete.pdf201.64 kB
A hagyományos római (ún. tridenti) liturgia.pdf65.33 kB
A középkori Magyarország ordináriuskönyvei.pdf478.99 kB
Ádvent első vasárnapjának zsolozsmája - bevezető és fordítás.doc58.5 kB
A házasságkötés rítussora a magyar hagyományban 2.pdf285.09 kB
A kultikus tér szerveződése a kereszténységben.pdf200.62 kB
A kultusz mint nyelv.pdf72.86 kB
A latin mint liturgikus nyelv.pdf139.01 kB
A latin rítusú templomtér kialakításának mai lehetőségei.pdf142.9 kB
A Litania maior és a Szent Márk-napi búzaszentelés szokása.pdf1.41 MB
A liturgiamagyarázat nyomai a XIV század előtti Magyarországon.pdf172.27 kB
A Liturgiatörténeti Kutatócsoport digitális forrásgyűjteménye156.2 kB
A liturgikus szöveg mint bensővé tett hittartalom.pdf59.53 kB
A magyarországi zsolozsma-lekcionárium temporáléjának jellegzetességei 1.pdf127.9 kB
A magyarországi zsolozsma-lekcionárium temporáléjának jellegzetességei 2.pdf1.24 MB
A magyarországi zsolozsma-lekcionárium temporáléjának jellegzetességei III.pdf145.04 kB
A megszentségtelenített templom 1.doc224.5 kB
A melki atyák rubrikái.pdf78.45 kB
A pászkavacsora emlékezete a kereszténységben és a húsvéti ételszentelés.pdf724.43 kB
A Pázmány-rituále.pdf40.75 kB
A pulpitus a liturgikus kultúrában.pdf64.15 kB
A Recent Survey of Catalonian and Mallorcan Ordinals.pdf150.54 kB
A római rítus változatai.pdf87.1 kB
A római rítus változatainak kutatása.pdf825.01 kB
A római rítus változatainak kutatása IV.pdf315.17 kB
A zsinattartás rendje a Hartvik-agendában.pdf260.91 kB
Az elsikkadt liturgiareform.pdf30.26 kB
Az első ezredforduló monasztikus szabályzatainak csillagászati fejezetei.pdf138.09 kB
Az evangéliumolvasás irányáról.pdf49.65 kB
Az ókeresztény liturgia, avagy hogyan ne írjunk liturgiatörténetet.pdf43.03 kB
Az úrnapi körmenetről.pdf101.04 kB
Beyond the Gradual.pdf684.92 kB
Dialógusmise vagy énekelt népliturgia.pdf158.99 kB
Egy hiányzó láncszem.pdf858.52 kB
Eine gattungsunabhängige Datenbank.pdf148.57 kB
Gyászszertartások a régi magyar liturgiában 3.pdf265.77 kB
Íme, kivettetel e napon.pdf301.28 kB
Interjú (2013. április; Trefort-kert magazin), rövidített167.48 kB
Interjú (2013. április; Trefort-kert magazin), teljes168.85 kB
Interpreting Latin Liturgical Psalters.pdf122.6 kB
Ismeretlen ordótöredékek.pdf121.21 kB
Istenünk tornácaiban.pdf110.94 kB
Jelenlét és áldozat.pdf107.81 kB
Kancionále - előszó.pdf209.63 kB
Karácsony napjának zsolozsmája - bevezetés és fordítás.pdf203.72 kB
Középkori pontifikálék Magyarországon.pdf116.6 kB
Latin liturgikus szövegek kiejtése.pdf57.97 kB
Ligatis natibus.pdf246.46 kB
Liturgikus könyvek.pdf330.66 kB
Mi a magyar.pdf31.07 kB
Mózes szarva.pdf118.49 kB
Napszaki himnuszok a zsolozsmában. Tipológia és történelem.pdf257.02 kB
Objectives of Monumenta Ritualia Hungarica.pdf1.82 MB
Opponensi vélemény HG.pdf74.55 kB
Opponensi vélemény KV.pdf35.36 kB
Ordinarius Strigoniensis - Introduction.pdf562.22 kB
Patrisztikus beszédek és kommentárok a latin liturgia kontextusában.pdf480.5 kB
Pauline Customs within the Esztergom Use.pdf52.62 kB
Regensburg and Hungary. Methodological Outlines.pdf64.38 kB
Régiók, történelem és önazonosság a középkori Európában.pdf107.29 kB
Rubrica Strigoniensis.pdf137.05 kB
Survival vagy revival? Zsidó elemek a római liturgiában.pdf468.24 kB
Szent Márton miséje.pdf132.94 kB
Szent nyelv vagy szent nyelvek.pdf94.43 kB
Szent terek az ókori Görögországban.pdf414.9 kB
Te pedig a szent helyen lakol Izráel dicsősége.pdf200.04 kB
The Lectern in Liturgical Culture.pdf71.07 kB
The Prehistory of the Ordinarius Strigoniensis.pdf85.82 kB
The Use of Esztergom.pdf97.48 kB
The Variants of the Roman Rite.pdf82.78 kB
Unknown Fragments of Ordines.pdf169.75 kB
Vesperale Carmelitanum - bevezető magyarázatok.pdf452.65 kB
Zsolozsmarendek I (Trident).doc.pdf264.93 kB
Zsolozsmarendek II (Laon).pdf107.85 kB
Zsolozsmarendek III (Sarum).pdf154.48 kB
Zsolozsmarendek IV (officium tenebrarum).pdf101.18 kB
Zsolozsmarendek V (Metz).pdf285.25 kB