Szakdolgozat (BA)

Legutóbbi frissítés: 2013. 04. 27.

Tisztelt klasszika-filológia (BA-major) szakirányos hallgatók!

 

Az elmúlt 6–7 év tapasztalata alapján a Latin Tanszék oktatói úgy döntöttek, hogy meghirdetetett témákat (tanáronként, az oktatók egyenletes megterhelése végett hármat-hármat) és azokhoz kap­cso­lódó 3–5, legnagyobbrészt angol, kisebb részben német, ritkán magyar szakirodalmi tételt ajánlanak a szak­dol­go­zatokhoz. (Természetesen to­vább­ra is választhatnak a Görög Tanszék ok­tatói és témái közül is.) Ennek oka az, hogy saj­nos a sza­bad témaválasztás nem hozta meg a re­mélt ered­mé­nye­ket. A ta­ná­rok­tól nem elvárható energiákat követelt (volna), hogy a túlzottan egyedi témákhoz megfelelő (vagy talán nem is létező) szak­irodalmat kutassanak föl, de előfordult, hogy a nehézségek felülmúlták a hallgatói kapa­ci­tásokat-képességeket.

Sok más intézetben és tanszéken is az a gyakorlat, hogy a tanárok a szakterületük­­höz, ku­ta­tá­sa­ik­hoz erő­seb­ben kapcsolódó témákból ajánlanak, ez így lesz nálunk is, és csak rendkívül indokolt, egé­szen különleges ese­tek­ben engedélyezünk ezektől eltérő témákat. Amint elfogynak a témák, újab­­ba­kat hirdetünk meg.

A BA fel­adata nem a specializálódás, hanem az alapozás, az áttekintő ismeretek megszerzése. Azt várjuk el, hogy a választott 3–4–5 tanulmányt vagy könyvrészletet alaposan ­dol­goz­zák föl, ki­in­du­ló­pontjaikat, érveléseit értsék meg, tudják összevetni a korábbiakkal, észleljék új meg­látásaikat, illetve a korban egymáshoz közeli írások eltérő véleményeit megértsék és tudják mérlegelni. Ez is nagy feladat, s nem szükséges a „teljesség” kedvéért további szakirodalmat bevonni, és nem el­várás saját, új eredményekre jutni. Ter­mé­sze­te­sen a szövegek feldolgozásához kommentárokat, ha elérhetők, föl lehet és kell használni.

Ha valaki francia, olasz vagy spanyol nyelvű szakszövegolvasást bátrabban vállal, értesítse a tan­szék­vezetőt, s ezekhez is kínálunk témákat.

Kérem, mielőbb keressék meg azok, akik még/már választhatnak, a téma szaktanárát, s ha meg­történt a döntés, erről közösen értesítsék a tanszékvezetőt, s ezentúl a téma foglaltságát honlapon jelezzük, illetve az elkészült szakdolgozatokat is listázzuk.

 

Déri Balázs tszv. e.t.

Budapest, 2012. február 22.     

 

Görög szakos szakdolgozati témákkal kapcsolatban forduljanak személyesen a tanszék oktatóihoz.

Bolonyai Gábor tsz.vezető

CsatolmányMéret
Latinos szakdolgozati témák (2012 tavasz)173.14 kB